Babiniec Cafe Strona Główna

Poprzedni temat «» Następny temat
formalnosci przedslubne - sciagawka
Autor Wiadomość
carol Wysłany: 2008-09-01, 08:58   formalnosci przedslubne - sciagawka

Starsza Kobieta


Dołączył: 19 Maj 2008
Posty: 5266
Skąd: babiniec
Poniżej załączam użyteczny przewodnik po tym co, jak i kiedy w związku ze ślubem (otrzymaliśmy w kościele Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście).

Formalności przedślubne
Potrzebne dokumenty
:arrow: aktualne (ważne 3 miesiące) świadectwo chrztu św. z adnotacją "Do ślubu kościelnego" oraz świadectwo bierzmowania
:arrow: zaświadczenie o kursie przedmałżeńskim
:arrow: zaświadczenie o spotkaniach w poradni rodzinnej (Poradni Metod Naturalnego Planowania Rodziny)

1. Z powyższymi dokumentami, najpóźniej na miesiąc przed ślubem należy zgłosić się do parafii jednej ze stron, w celu spisania protokołu kanonicznego badania narzeczonych.
2. Zapowiedzi są głoszone przez 2 niedziele zarówno w parafii narzeczonej jak i narzeczonego.
3. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach należy dostarczyć do parafii, w której spisywany był protokół przedślubny.
4. Jeżeli ślub jest planowany w innej niż ta, w której spisywany jest protokół wydawana jest licencja upoważniająca do pobłogosławienia sakramentu małżeństwa w innym kościele.
5. W przypadku ślubu konkordatowego:
:arrow: Ok. 2 miesiące przed terminem ślubu narzeczeni zgłaszają się do USC, najlepiej w miejscu zameldowania narzeczonej, po dokumenty stwierdzające stan wolny.
:arrow: Otrzymane dokumenty dostarczają do parafii, w której odbywa się ślub.
:arrow: Odpis aktu ślubu cywilnego należy odebrać w USC parafii ślubu (dla parafii Nawiedzenie NMP jest to USC Warszawa-Śródmieście przy ul. Jezuickiej 1/3), nie wcześniej niż tydzień po ślubie, przedstawiając dokument otrzymany w dniu ślubu.
6. Najpóźniej na tydzień przed ślubem należy zgłosić się do kancelarii parafii, w której odbędzie się ślub, celem spisania aktu ślubu. Potrzebne są: licencja, dokumenty z USC i dane świadków.
7. W parafii Nawiedzenia NMP narzeczeni i świadkowie podpisują księgi parafialne i dokumenty konkordatowe w zakrystii 10 minut przed ślubem.
8. Świadkowie (2 osoby) muszą być pełnoletni (ukończone 18 lat). Dane świadków: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, zawód.
 
 
Alix Wysłany: 2008-09-10, 00:25   

Starsza Kobieta
stara schizara...


Dołączyła: 22 Sie 2008
Posty: 5113
Skąd: z antykwariatu...
Dodam :)

Zagadnienia duszpastersko-liturgiczne

Przygotowanie do małżeństwa

Kursy przedmałżeńskie (przynajmniej 10 spotkań).
Podczas kursu, po przypomnieniu, jeżeli zachodzi taka potrzeba, podstawowych prawd wiary i zasad moralności chrześcijańskiej, narzeczeni powinni dowiedzieć się, jaka jest nauka Kościoła o małżeństwie i rodzinie, o sakramencie małżeństwa, poznać liturgię tego sakramentu, modlitwy i czytania biblijne tam zawarte, aby mogli później świadomie, czynnie i owocnie zawierać sakramentalne małżeństwo. Młodzież, która w pełni ukończyła katechizację w zakresie szkoły średniej może być zwolniona z udziału w kursie przedmałżeńskim, jeżeli program ostatniej klasy uwzględniał tę problematykę. Narzeczonym wolno korzystać z tych kursów na terenie innej parafii niż ich własna.

Poradnia życia małżeńskiego
Oprócz kursu narzeczeni mają obowiązek skorzystać dwa lub trzy razy z poradni życia małżeńskiego.

Protokół przedmałżeński
Duszpasterze powinni stanowczo i zdecydowanie przestrzegać przepisu Kościoła co do zgłoszenia się narzeczonych w kancelarii parafialnej (narzeczonej lub narzeczonego) na trzy miesiące przed ślubem, aby można było ich bezpośrednio przygotować do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Proboszcz lub jego współpracownicy są zobowiązani do wnikliwego przeprowadzenia badania kanonicznego narzeczonych, w celu wcześniejszego ewentualnego wykrycia przeszkód, które uniemożliwiałyby ważne zawarcie małżeństwa. Duszpasterze powinni zachęcić i zobowiązać narzeczonych, gdyby nie mieli jeszcze bierzmowania, do przyjęcia tego sakramentu, jeśli to możliwe, jeszcze przed ślubem.

Spowiedz przedslubna
Narzeczeni mają obowiązek dwukrotnego przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, pierwszy raz zaraz po daniu na zapowiedzi, drugi raz przed samym ślubem

Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa

Metryka urodzenia i chrztu

W pierwszym rzędzie wymaga się metryki urodzenia i chrztu. Konieczna jest ona przede wszystkim do stwierdzenia faktu chrztu; pośrednio może też ona wskazywać na wolny stan osoby, której ten dokument dotyczy. Fakt chrztu stwierdza każda metryka, niezależnie od czasu jej wystawienia, jeżeli nie ma uzasadnionych wątpliwości co do jej autentyczności. Natomiast na stan wolny kandydata do małżeństwa wskazuje tylko ta metryka, którą wystawiono nie wcześniej niż na sześć miesięcy przed jej okazaniem w kancelarii parafialnej. Jeśli chrzest miał miejsce w tej parafii, duszpasterz powinien sprawdzić jego fakt w księdze metrycznej oraz stwierdzić, czy nie ma na marginesie księgi poczynionych adnotacji, które wskazywałyby na niemożliwość zawarcia związku małżeńskiego (święcenia, śluby zakonne, poprzednio zawarte małżeństwo). Metrykę chrztu winna przedstawić również strona niekatolicka. Jeżeli narzeczeni nie mogliby przedstawić żadnej metryki chrztu, wówczas wystarczającym dowodem przyjęcia tego sakramentu byłoby zeznanie przynajmniej jednego wiarygodnego świadka (np. matki, ojca, chrzestnego lub chrzestnej, kogoś z rodziny, sąsiedztwa, szafarza chrztu).

Świadectwo bierzmowania

Wśród dokumentów przedślubnych winno znaleźć się także świadectwo bierzmowania obydwu stron. Zwykle będzie to adnotacja poczyniona w metryce chrzcielnej. Jak już powiedziano, w braku bierzmowania, należy zobowiązać strony lub stronę do jego przyjęcia jeszcze przed ślubem. Gdyby to było niemożliwe, bierzmowanie należałoby przyjąć po zawarciu związku małżeńskiego. Wymóg bierzmowania tłumaczy się tym, że małżeństwo wymaga pewnej dojrzałości duchowej, którą uzyskuje się przez przyjęcie drugiego z kolei sakramentu inicjacji chrześcijańskiej.

Świadectwo zgonu współmałżonka

W przypadku zawierania małżeństwa przez wdowę lub wdowca zobowiązani są oni do przedłożenia autentycznego dokumentu śmierci współmałżonka. Takim dokumentem jest z zasady metryka śmierci wystawiona przez proboszcza na podstawie aktu zgonu znajdującego się w parafialnej księdze zmarłych.

Zezwolenie ordynariusza miejsca

Kodeks Prawa Kanonicznego Jana Pawła II (kan. 1071 § 1) uregulował sprawę zezwoleń na asystowanie (tzn. błogosławienie) pewnych osób. Dlatego też ordynariusz, na prośbę proboszcza, może zezwolić na pobłogosławienie: 1) małżeństwa tułaczy; 2) małżeństwa, które nie może być uznane lub zawarte według prawa państwowego; 3) małżeństwa osoby, którą wiążą naturalne obowiązki wobec innej osoby lub dzieci, powstałe z poprzedniego związku (względy humanitarne); 4. małżeństwa osoby, która notorycznie porzuciła wiarę katolicką; 5) małżeństwa osoby związanej cenzurą (kara ekskomuniki lub interdyktu); 6) małżeństwa małoletnich bez wiedzy ich rodziców albo wobec ich uzasadnionego sprzeciwu; 7) małżeństwa zawieranego przez pełnomocnika (zob. kan. 1105).

Zapowiedzi przedślubne

Są one publicznym ogłoszeniem zamiaru zawarcia związku małżeńskiego wobec miejscowej wspólnoty parafialnej. Konferencja Episkopatu Polski, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, postanowiła w roku 1986, że każde zamierzone małżeństwo musi być podane do publicznej zapowiedzi nawet wówczas, gdy duszpasterz jest moralnie przekonany o stanie wolnym narzeczonych. Zapowiedzi mają być głoszone w parafiach stałego i tymczasowego miejsca zamieszkania każdej ze stron. Wygłasza się dwie zapowiedzi. Episkopat pozwala na wygłoszenie zapowiedzi przez ich umieszczenie na tablicy ogłoszeń (szczególnie w dużych, miejskich parafiach). Mają tam być widoczne przez osiem dni, w czasie których przypadają dwa dni świąteczne. W mniejszych parafiach, szczególnie wiejskich, pozostaje aktualna dawna forma, mianowicie ustnego wygłaszania zapowiedzi przez dwa dni świąteczne (niedziela lub uroczystość obowiązująca). Gdyby narzeczeni w ciągu sześciu miesięcy od daty wygłoszenia zapowiedzi nie zawarli związku małżeńskiego, należałoby je powtórzyć przy ponownym przygotowywaniu się do tego sakramentu. Jedna ze stron (jeśli jest z innej parafii) ma dostarczyć do kancelarii parafialnej, gdzie ma być ślub, zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi.

Dla słusznej racji można otrzymać dyspensę od jednej lub dwóch zapowiedzi. Ks. proboszcz składa prośbę o dyspensę do ordynariusza miejsca.

Miejsce zawierania związku małżeńskiego

Odnowione obrzędy liturgii sakramentu małżeństwa (1966) podają, że małżeństwo należy zawierać w parafii narzeczonego lub narzeczonej, a za pozwoleniem ordynariusza miejsca lub własnego proboszcza również w innym miejscu. Stąd więc małżeństwo strony katolickiej ze stroną katolicką winno być celebrowane w świątyni parafialnej jednej ze stron. Nupturienci mogliby poprosić proboszcza o zawarcie małżeństwa, z ważnej racji, w innym kościele lub kaplicy na terenie tej samej parafii. Gdyby jednak prosili o to w kościele lub kaplicy leżącej na terenie innej parafii, proboszcz godząc się na ich prośbę musiałby wystawić licencję na ślub dla proboszcza innej parafii.

Małżeństwo strony katolickiej ze stroną niekatolicką ochrzczoną (np. prawosławną, protestancką, anglikańską) winno również mieć miejsce w kościele parafialnym (katolickim).

Natomiast małżeństwo strony katolickiej ze stroną nieochrzczoną może być zawarte w kościele lub w innym odpowiednim miejscu. Prawodawca szanuje daną osobę nieochrzczoną i nie chce jej zmuszać do wyrażenia zgody na małżeństwo w świątyni chrześcijańskiej, katolickiej. Takim miejscem mogłaby być jakaś kaplica lub nawet dom prywatny.

Czas sprawowania liturgii małżeństwa

Obecnie katolicki ślub kościelny może odbyć się każdego dnia, z wyjątkiem jednak Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. Jeżeli jednak miałby on miejsce w okresie Adwentu lub Wielkiego Postu albo w dni o charakterze pokutnym (np. piątek) proboszcz lub inny duszpasterz powinien pouczyć wiernych, aby mieli na uwadze szczególny charakter tego dnia lub okresu roku liturgicznego. Według wskazań Episkopatu Polski tylko w wyjątkowych wypadkach można błogosławić katolicki związek małżeński w Adwencie lub w Wielkim Poście. Zgodnie z powyższymi wskazaniami duszpasterze powinni zachęcać wiernych do zawierania małżeństwa w niedziele i święta obowiązujące, w drugi dzień Narodzenia Pańskiego i Wielkanocy lub w inne dni wolne od pracy.
Każdy plan można zmienić, lecz wolę życie bez planu - jak tylko odkurzę mieszkanie, zdobędę mury Libanu...
 
 
Alix Wysłany: 2008-09-10, 00:26   

Starsza Kobieta
stara schizara...


Dołączyła: 22 Sie 2008
Posty: 5113
Skąd: z antykwariatu...
Przygotowanie bliższe - specjalna katecheza przedmałżeńska; obejmuje młodzież po 17 roku życia

- wyższy poziom - przeprowadzają duszpasterze akademiccy organizując roczne studium przedmałżeńskie; program układają w porozumieniu z Komisją Episkopatu do spraw rodzin

- szkoła ponadpodstawowa - ostatnie klasy wszystkich typów szkół średnich i trzyletnich zawodowych; program ustała wydział duszpasterski na zlecenie ordynariusza

- młodzież, która nie podjęła nauki po szkole podstawowej winna być objęta katechezą (trzy lata w ogóle) - ostatni rok problematyka przedmałżeńska 25 - 30 spotkań;

- młodzież nie mogąca skorzystać z powyższych form katechezy powinna odbyć skróconą katechezę około 10 spotkali (prowadzą ośrodki dekanalne, rejonowe - zgodnie z ustaleniami ordynariusza)

Na koniec katechezy, kursu należy wydać odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu nauki. Zakończenie przygotowania bliższego dla młodzieży powinno być połączone z Mszą św., wspólną Komunią św. i wręczeniem świadectw. W każdej parafii powinna być prowadzona księga uczestnictwa młodzieży w katechizacji przedmałżeńskiej z wykazem tematów i wydanych świadectw jej ukończenia.

Przygotowanie bezpośrednie - odbywa się w okresie od zgłoszenia na zapowiedzi (co najmniej 3 miesiące przed ślubem) do zawarcia ślubu; obejmuje wszystkich narzeczonych

Obejmuje:

1.rozmowa związana z wypełnieniem protokółu przedślubnego

- rozeznanie i ustalenie sytuacji prawnej narzeczonych
- identyfikacja osoby, dane personalne i podstawowe informacje (przeszkody małżeńskie,wady zgody małżeńskiej, małżeństwa mieszane i im podobne,zapowiedzi)

2.katecheza z teologii i liturgii małżeństwa

3.katecheza na temat etyki życia małżeńskiego, przeprowadzoną przez świeckich doradców życia małżeńskiego

4.trzy indywidualne (każda para osobno) spotkania w poradni życia rodzinnego

5.zaleca się przeprowadzenie dnia skupienia dla narzeczonych, najlepiej przed Świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy


Jeżeli któreś z narzeczonych lub obydwoje nie uczęszczali na normalną katechezę przedmałżeńską w ramach przygotowania bliższego, to należy ich skierować na skrócony kurs katechezy. W wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach naglących, gdy nie ma możliwości odbycia katechezy skróconej, duszpasterz ma obowiązek przygotowania kandydata do małżeństwa w formie osobistych z nim rozmów i pouczeń, posługując się odpowiednią literaturą religijną i pomocami duszpasterskimi. Na koniec tego należy przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną. Należy wystawić świadectwo z tego egzaminu i załączyć do protokółu.

Jeżeli małżeństwo pragnie zawrzeć osoba nieochrzczona, ale gotowa na przyjęcie chrztu lub osoba ochrzczona, ale nie wprowadzona w życie eucharystyczne, to należy ją skierować do diecezjalnego lub rejonowego ośrodka katechumenatu dorosłych, w celu właściwego przygotowania do chrztu.

Jeżeli osoba pragnąca zawrzeć małżeństwo nie przyjęła sakramentu bierzmowania, po właściwym przygotowaniu skierować ją należy tam, gdzie według ustaleń biskupa diecezjalnego, można przyjąć ten sakrament
Każdy plan można zmienić, lecz wolę życie bez planu - jak tylko odkurzę mieszkanie, zdobędę mury Libanu...
 
 
Alix Wysłany: 2008-09-10, 00:27   

Starsza Kobieta
stara schizara...


Dołączyła: 22 Sie 2008
Posty: 5113
Skąd: z antykwariatu...
Sakrament Małżeństwa

Zgodnie z instrukcją wydaną przez Episkopat Polski narzeczeni powinni zgłosić Proboszczowi zamiar zawarcia małżeństwa 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu. Przepis ten podyktowany jest różnymi względami. Po pierwsze, by młodzi zbyt pochopnie i bez rozwagi, nieraz zaledwie po czasowej znajomości, nie decydowali o całej przyszłości, ale mieli jeszcze tych kilka miesięcy do zastanowienia się nad tak ważnym krokiem jak małżeństwo. Po drugie czas trzech miesięcy daje możliwość spokojnego załatwienia wszystkich wymaganych formalności, jak udział w kursie przedmałżeńskim, spotkania w poradni rodzinnej, uzyskanie dyspensy od ewentualnej przeszkody. Zaznaczyć należy, że narzeczeni zgłaszają się do kancelarii obydwoje. Chodzi przecież o akt prawny i sakramentalny, wiążący na całe życie obydwie strony.
Prawo Kanoniczne (kan. 1115) postanawia, że narzeczeni mają się zgłosić w celu załatwienia potrzebnych formalności do Proboszcza parafii, w której jedno z nich jest zameldowane na stałe, a przynajmniej czasowo. Tym właśnie proboszczom przysługuje prawo asystowania przy zawieraniu małżeństwa. Narzeczeni sami ustalają gdzie będzie brany ślub, a tym samym, do którego z proboszczów udadzą się w tej sprawie. Dawny polski zwyczaj mówił o załatwianiu tych spraw w parafii narzeczonej i jeżeli nie ma poważniejszych racji, staramy się ten zwyczaj respektować. Nawet wówczas, gdy ślub ma się odbyć na podstawie licencji (zezwolenia) w innej parafii, nupturienci udają się celem załatwienia formalności do jednego z wyżej wymienionych proboszczów.
Zawarcie małżeństwa to sprawa ważności i godziwości sakramentu, to kwestia wejścia do wspólnoty parafialnej nowej wspólnoty rodzinnej. Dlatego potrzebne jest urzędowe stwierdzenie ze strony Kościoła czy kandydaci odpowiadają wymaganym warunkom stawianym przez Kościół. Tę rolę w imieniu Kościoła spełnia proboszcz, który stwierdza czy narzeczeni:
* są ochrzczeni i bierzmowani,
* są stanu wolnego,
* nie mają żadnych przeszkód małżeńskich (gdyby takie zaistniały, stara się o dyspensę, czyli zwolnienie od danej przeszkody),
* pragną zawrzeć związek małżeński dobrowolnie i zgodnie z nauką Kościoła,
* odpowiadają wszystkim wymogom jakie stawia prawo, by małżeństwo było zawarte ważnie i godziwie.

Najczęstszym pytaniem narzeczonych jest:, „Jakie dokumenty należy przynieść na pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej?”. Na początek należy zgromadzić:
* Dowód osobisty. Chodzi o zbadanie personaliów narzeczonych.
* Metrykę chrztu. Jest to jeden z podstawowych i najważniejszych dokumentów przy zawarciu małżeństwa. Jest to „życiorys” życia sakramentalnego człowieka. Metryka nie tylko określa wiek i jest podstawą do przyjmowania innych sakramentów, ale także dowodzi braku przeszkody innej wiary, informuje o wyznaniu, mówi o ewentualnym pokrewieństwie, o złożeniu ślubów wieczystych lub przyjęciu święceń, o istniejącym już małżeństwie, o przyjętym bierzmowaniu (jeżeli adnotacji o bierzmowaniu brak, należy dostarczyć odrębne zaświadczenie o bierzmowaniu). Odnośnie metryki trzeba pamiętać: Metryka musi być świeżej daty. Nie wystarczy więc metryka zachowana od chrztu lub I Komunii Świętej. Ważność metryki trwa 6 miesięcy od daty wydania. Gdy w tym czasie nie zaczęto załatwiać formalności ślubnych, trzeba pobrać nową, aktualną metrykę. Metrykę uzyskujemy w parafii, gdzie byliśmy ochrzczeni. Tam jesteśmy wpisani w akta Księgi Ochrzczonych i dokument ten nie „idzie” za naszym późniejszym miejscem zamieszkania. Jeżeli ktoś jest ochrzczony w parafii, w której ma być spisywany protokół przedślubny, nie przedkłada metryki. Proboszcz sam sprawdza dane w Księdze Ochrzczonych. Gdy ktoś nie może przedłożyć metryki chrztu (np. był ochrzczony za granicą i teraz nie ma tam parafii) sprawę przedstawia Proboszczowi, którego zadaniem będzie szukanie prawnego wyjścia z sytuacji (np. wezwanie świadków, którzy pod przysięga stwierdzą fakt chrztu św.).
* Datę i miejsce przyjęcia I Komunii Świętej.
* Wdowiec – wdowa – świadectwo zgonu współmałżonka, które mówi o stanie wolnym i daje prawo do ponownego zawarcia małżeństwa. Dokument ten wystawia Proboszcz parafii, gdzie pochowany został współmałżonek.
* Ostatnie świadectwo szkolne (np. maturalne), na którym widnieje ocena z religii. Daje to pewien obraz o nupturiencie. Jak traktował religię, czy zna prawdy wiary? Świadectwo to daje po części odpowiedź na te pytania i może upoważnić Proboszcza do dokładniejszego zbadania wiedzy religijnej i ewentualnie wręczenia katechizmu celem przypomnienia sobie podstawowych wiadomości religijnych.
* Świadectwo ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego. Narzeczeni otrzymują je po zakończeniu kursu. Katechezy na kursie mają pogłębić wiedzę o życiu małżeńskim i rodzinnym, by później będąc lepiej przygotowanym, zmniejszyć ryzyko nieudanego małżeństwa, a tym samych swojego i czyjegoś nieszczęścia.
* W nietypowych sytuacjach (np. wcześniejszy rozwód cywilny, niepełnoletniość) trzeba dostarczyć inne dokumenty. Powie o nich kapłan w czasie rozmowy.

Po zebraniu wspomnianych dokumentów i dostarczeniu ich do kancelarii parafialnej należy ustalić datę oraz godzinę uroczystości ślubnej. Kapłan zapisze zapowiedzi w parafii, w której ma byś spisany protokół ślubny i wypisze prośbę o wygłoszenie zapowiedzi do parafii drugiej strony. Podają one do publicznej wiadomości zamiar zawarcia małżeństwa przez danych narzeczonych i nakłaniają do ujawnienia ewentualnych przeszkód zachodzących pomiędzy nupturientami. Wszyscy, którzy wiedzą o przeszkodzie są w sumieniu zobowiązani zawiadomić miejscowego Proboszcza. W uzasadnionych przypadkach Biskup Ordynariusz może zwolnić od głoszenia zapowiedzi (np. obawa zniesławienia, różnica religii lub wyznania itp.). Po wygłoszeniu zapowiedzi należy do parafii, gdzie spisany będzie protokół, dostarczyć zaświadczenie o braku przeszkód.
Narzeczeni otrzymają też kartki do spowiedzi. Małżeństwo może być godnie zawarte tylko wtedy, gdy dzieje się to w stanie łaski uświęcającej. Poprzez kartkę do spowiedzi Kościół chce pomóc, by łatwiej było się zdecydować na przystąpienie do sakramentu pojednania. Narzeczeni odbywają dwie spowiedzi: pierwszą zaraz po zapisaniu zapowiedzi, a drugą w przeddzień lub dzień ślubu. Przystępując do spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna, a po jej zakończeniu podać kapłanowi kartkę do podpisania. Warto zauważyć, że zawarcie sakramentu małżeństwa jest doskonałą okazją do odbycia tzw. spowiedzi generalnej, aby zamknąć pewien etap życia jakby „duchowym remanentem”.
Dokumenty, o których będzie teraz mowa, nupturienci dostarczają podczas drugiej wizyty u duszpasterza.
W wielu parafiach istnieją Poradnie Rodzinne. Trzy spotkania w takiej poradni to kolejny wymóg formalności przedślubnych. W tych specjalnych ośrodkach odpowiednio wykształceni i przygotowani ludzie służą fachową wiedzą i odpowiednimi informacjami odnośnie planowania rodziny i kierowania płodnością, by życie małżeńskie było zgodne z planami Boga i zarazem po ludzku szczęśliwe. Czynią to nie tylko z okazji nauk przedślubnych, lecz także w ciągu dalszego życia małżeńskiego. Na zakończenie tychże spotkań narzeczeni otrzymują specjalne zaświadczenie, które należy dostarczyć do kancelarii parafialnej.
Większość obecnie zawieranych związków to tzw. małżeństwa konkordatowe. Przy ich zawieraniu narzeczeni mają ułatwioną drogę formalną, choć muszą spełnić określone wymagania. Zawarcie w/w związku polega m.in. na otrzymaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego dokumentu (w trzech egzemplarzach) zawierającego: dane przyszłych małżonków, wyrażoną wolę co do nazwiska, stwierdzającego brak przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa oraz inne informacje. Dokument ów narzeczeni uzyskują w USC właściwym dla stałego zamieszkania jednego w nich po dostarczeniu aktów urodzenia. Jest on ważny tylko przez 3 miesiące, stąd konieczność takiego dostosowania daty jego uzyskania, aby nie stracił ważności przed ślubem. Następnie dostarcza się ten dokument do kancelarii parafialnej. Po uzupełnieniu danych i zawarciu małżeństwa, które ma w tym wypadku oprócz skutków sakramentalnych także skutki cywilno-prawne, kapłan dostarcza wymagane dokumenty do Urzędu Stanu Cywilnego.
Czynnością kończącą przygotowanie sakramentu małżeństwa od strony prawno-duszpasterskiej jest spisanie protokołu przedślubnego. Należy się umówić na takie spotkanie w odpowiednim czasie przed zawarciem małżeństwa. Zebrane są już wszystkie wymagane dokumenty i kapłan przystępuje do zadania pytań protokołu. Odpowiedzi na te pytania dotyczą m.in. wyznawanej wiary, woli i intencji zawarcia małżeństwa, braku przeszkód pomiędzy narzeczonymi itp. Protokół zostaje opatrzony pieczęcią parafii oraz własnoręcznymi podpisami narzeczonych i kapłana, który go sporządza.
Warto także przy tej okazji uregulować sprawy finansowe oraz omówić szczegóły dotyczące samego obrzędu ślubnego, np. czy ślub odbędzie się w tej parafii, czy w innej (kwestia wypisania licencji – zezwolenia na ślub w innej parafii; czy wszystko zostało ustalone z Proboszczem parafii, gdzie odbyć ma się ślub (nie należy wysyłać zaproszeń bez tychże ustaleń); jeżeli narzeczeni mają kapłana w rodzinie lub znają jakiegoś księdza i to on ma błogosławić małżeństwo, proboszcz powinien o tym wiedzieć wcześniej. Należy też podać dane świadków ślubu.
W dniu ślubu narzeczeni oraz świadkowie zgłaszają się co najmniej 15 minut przed uroczystą celebrą, by dokończyć załatwianie formalności. Polega to na złożeniu podpisów w księgach kościelnych oraz na wspomnianych już dokumentach USC. Dostarczają także wypełnione kartki do spowiedzi.
Odpowiednie przygotowanie i nastawienie narzeczonych daje gwarancję, że wszystko uda się na czas załatwić. Cały czas narzeczeni powinni modlić się w swojej intencji i powierzać Bogu wszelkie trudności.

Zrodlo: http://www.karol.bialystok.opoka.org.pl/slub.htm
Każdy plan można zmienić, lecz wolę życie bez planu - jak tylko odkurzę mieszkanie, zdobędę mury Libanu...
 
 
mpk Wysłany: 2009-03-04, 22:24   

Poważnie uzależniona


Dołączył: 08 Wrz 2008
Posty: 3106
Wklejam opis załatwienia sprawy w USC (edit: info z USC warszawskiego):

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w USC m.st. Warszawy.

2. Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają:
a. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych),
b. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,
c. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów).

3. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.

4. Cudzoziemcy dodatkowo składają: dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

6. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.

OPŁATY:84 zł opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.

1.Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym.

2. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień, o których mowa wyżej. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób wstępujących w związek małżeński. Jego ważność opatrzona jest terminem 3 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

3. Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa.

źródło: http://www.bip.warszawa.p...ego/default.htm
Pietruszka i Pietruszek

Podzieciowe gadżety
Ostatnio zmieniony przez mpk 2009-03-05, 09:27, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
iudka Wysłany: 2009-03-05, 01:27   

Pampersa mi dali i nowym nazwali


Jak do nas trafilas?: gimbla
Dołączyła: 02 Sty 2009
Posty: 40
mpk82 napisał/a:
WYMAGANE DOKUMENTY:

mpk82 napisał/a:
5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.


To chyba nie wszędzie - w Poznaniu np. proszą o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania, więc w momencie składania go nie trzeba, czy wręcz - nie powinno się - posiadać dowodu wpłaty.
Czyli składasz podanie i zbiegasz na dół zapłacić :) a jak nie zapłacisz, to grożą postępowaniem egzekucyjnym (info ze strony poznańskiego USC). Ale to może lokalny wymysł :)
 
 
Caska Wysłany: 2009-03-05, 08:22   

Forumowy wyjadacz


Dołączyła: 02 Wrz 2008
Posty: 2214
Skąd: Gliwice
iudka napisał/a:
a jak nie zapłacisz, to grożą postępowaniem egzekucyjnym (info ze strony poznańskiego USC). Ale to może lokalny wymysł :)


Nie lokalny, nas już przy odbiorze aktu ślubu kilka razy kobieta pytała, czy na pewno zapłaciliśmy. Że ona dowodu nie potrzebuje, ale mamy się upewnić bo "głupio tak jakby z powodu 80 zł. komornik was odwiedził".
 
 
madzik Wysłany: 2009-03-05, 08:32   

Starsza Kobieta


Wiek: 38
Dołączył: 02 Wrz 2008
Posty: 4014
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Czyli właśnie w momencie złożenia wniosku.
iudka napisał/a:
Czyli składasz podanie i zbiegasz na dół zapłacić
- u nas biegniesz na górę ;)

Caska napisał/a:
Że ona dowodu nie potrzebuje

A to dziwne, bo ma obowiązek adnotacji o uiszczeniu opłaty skarbowej.

iudka napisał/a:
grożą postępowaniem egzekucyjnym (info ze strony poznańskiego USC). Ale to może lokalny wymysł

Na pewno nie lokalny. Jest prowadzone całe postępowanie - najpierw wezwanie do złożenia opłaty skarbowej. Dopiero potem - tytuł wykonawczy i egzekucja administracyjna.
Tomek Alek
 
 
Caska Wysłany: 2009-03-05, 09:51   

Forumowy wyjadacz


Dołączyła: 02 Wrz 2008
Posty: 2214
Skąd: Gliwice
madzik napisał/a:

Caska napisał/a:
Że ona dowodu nie potrzebuje

A to dziwne, bo ma obowiązek adnotacji o uiszczeniu opłaty skarbowej.


Dowód musieliśmy przedstawić w USC właściwym dla miejsca zameldowania żeby odebrać zaświadczenie o możliwości zawarcia ślubu konkordatowego i w tym USC ten dowód został.
W USC odpowiednim dla miejsca, gdzie faktycznie był ślub, siłą rzeczy już nie przedstawialiśmy dowodu bo nam go wcześniej zabrali ;)
 
 
ziel_lena Wysłany: 2009-10-20, 09:05   

Poważnie uzależniona


Jak do nas trafilas?: z G.
Wiek: 31
Dołączyła: 08 Wrz 2008
Posty: 2971
Skąd: Dirty Danzig
Potrzebuję informacji dla koleżanki na temat ślubu, gdzie jedna osoba jest niewierząca. Tzn, jak to zorganizować, jak to wygląda. Z góry dzięki :)
Makulatura - to, co na 100% wyniesiesz ze studiowania. ;-)
 
 
Ulcia Wysłany: 2009-10-20, 13:01   
Net włączony- gar z zupą spalony


Jak do nas trafilas?: Gimbla
Dołączyła: 05 Wrz 2008
Posty: 947
Skąd: Warszawa
ziel najlepiej porozmawiać z proboszczem parafii, w której będzie ślub - u nas wszystkie formalności z kurią załatwił proboszcz.
Oprócz tego, co się normalnie załatwia strona niewierząca będzie musiała podpisać taki dokument, że nie będzie utrudniać stronie wierzącej praktykowania wiary katolickiej i że zgadza się na wychowanie dzieci w tej wierze. Potrzebne będą też, podpisane przez dwóch świadków, tzw. akty znania. Ci świadkowie muszą znać os. niewierzącą dłużej niż narzeczona/y, będą świadczyć, że ta osoba nigdy wcześniej nie zawierała związku małżeńskiego. U nas byli to rodzice męża.
N.
A.
 
 
ziel_lena Wysłany: 2009-10-20, 17:38   

Poważnie uzależniona


Jak do nas trafilas?: z G.
Wiek: 31
Dołączyła: 08 Wrz 2008
Posty: 2971
Skąd: Dirty Danzig
ok, dzięki, przekażę kumpeli :)
Makulatura - to, co na 100% wyniesiesz ze studiowania. ;-)
 
 
boskanela Wysłany: 2014-03-03, 19:22   
Pampersa mi dali i nowym nazwali


Dołączył: 03 Mar 2014
Posty: 8
Będąc w szkole średniej odbyłam kurs przedmałżeński. Mam podpis księdza, pieczątkę, wszystko. Czy będę musiała jeszcze raz odbywać ten kurs? Bo znajoma, coś wspominała,że teraz księża wymagają ponownego. Wiecie coś na ten temat?
 
 
ziel_lena Wysłany: 2014-03-03, 20:57   

Poważnie uzależniona


Jak do nas trafilas?: z G.
Wiek: 31
Dołączyła: 08 Wrz 2008
Posty: 2971
Skąd: Dirty Danzig
Podobno kurs licealny wazny jest ok. 5 lat. Dopytaj ksiedza w parafii, gdzie będziecie brac slub.
Makulatura - to, co na 100% wyniesiesz ze studiowania. ;-)
 
 
Mala__Di Wysłany: 2014-03-04, 21:02   

Wałeczki na głowie, a ja netuje sobie


Wiek: 36
Dołączyła: 20 Paź 2010
Posty: 522
Nam z kolei ksiądz powiedział, że taki kurs nie ma daty ważności. Ale pewnie jak zwykle wszystko zależy od parafii, jak sobie coś wymyślą, to tego nie przeskoczysz... Niektórzy na przykład w ogóle nie uznają takiego kursu.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  forumla.pl - fora internetowe
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group