Babiniec Cafe Strona Główna

Poprzedni temat «» Następny temat
formalnosci po uodzeniu dziecka
Autor Wiadomość
carol Wysłany: 2008-09-01, 10:03   formalnosci po uodzeniu dziecka

Starsza Kobieta


Dołączył: 19 Maj 2008
Posty: 5266
Skąd: babiniec
irlaaa napisał/a:


(1) Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze wzgledu na miejsce urodzenia dziecka (np.w Warszawie dowolny USC, za wyjątkiem ul. Grochowskiej)

Czas na załatwienie sprawy - 14 dni od urodzenia
Kto jest zobowiązany do zgłoszenia urodzenia dziecka, w kolejności:
1. ojciec
2. lekarz lub położna albo inna osoba obecna przy porodzie,
3. matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala
Dokument który się dostaje - odpis aktu urodzenia dziecka (3 sztuki, bez opłat, ale płatny jest wniosek o odpis)

Wzór wniosku o odpis aktu urodzenia - http://www.bip.warszawa.p...s_urodzenia.pdf

Dokumenty potrzebne do uzyskania odpisu:
:arrow: dowody osobiste rodziców
:arrow: zaświadczenie wystawione przez lekarza o urodzeniu dziecka
:arrow: odpis skrócony aktu małzeństwa (jeżeli sprawa załatwana jest w innym USC niz ślub).

Jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, może być za zgoda matki uznane przez ojca przed sporządzeniem aktu urodzenia, przy sporządzaniu aktu urodzenia lub po sporządzeniu tego aktu.

Uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sadem opiekuńczym, a za granica przed polskim konsulem, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego rodzice są obywatelami polskimi.

Uznanie dziecka nie może nastąpić po jego śmierci.

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka.

Rodzice mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.

(2) po około 3 miesiącach z Urzędu będacego organem gminy (odpowiednio - Urząd Gminy/Urząd Dzielnicy) własciwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziców/dziecka - odbiera się PESEL dziecka, a dziecko jest automatycznie meldowane (adres rodziców lub adres jednego z rodziców - jeżeli mieliby rózne adresy)

(3) Becikowe (na pewno aktualne w 2006 r., a w 2007 r. jeżeli bedzie nadal obowiązywało)
Czas na załatwienie - wniosek o wypłatę składa się w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Zgodnie z przepisami, wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpatrzenia.
Miejsce załatwiania sprawy - Ośrodek Pomocy Społecznej ze wzgledu na miejsce zamieszkania rodziców/rodzica
Dokumenty potrzebne:
:arrow: wniosek
:arrow: kserokopie dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu),
:arrow: akt urodzenia dziecka (kopia a oryginał do wglądu).
:arrow: często również PESEL dziecka (zależy od miasta, można podac później).

Wpłata przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezależnie od dochodów.
Wpłatę można otrzymac przekazem lub na konto bankowe.
W tym celu należy złożyć:
1)pisemną prośbę o przekazanie należnego świadczenia na rachunek bankowy,
2)dokument potwierdzający numer rachunku bankowego (wydruk lub część wyciągu).

Dokładne informacje o becikowym w różnych miastach - http://matir.ovh.org/beci...becikowe=miasta

(4) zakład pracy Matki
Do załatwienia - urlop macierzyński
Dokumenty potrzebne:
:arrow: wniosek o urlop macierzyński,
:arrow: akt urodzenia dziecka,
:arrow: oświadczenie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka,
:arrow: PESEL dziecka (z reguły mozna podac później).

(5) zakład pracy Ojca - poinformowanie Kadr o urodzeniu dziecka
:arrow: akt urodzenia dziecka,
:arrow: PESEL dziecka.

Jedno z rodziców ma obowiązek złożyc oświadczenie woli o zgłoszeniu dziecka jako członka rodziny do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, formalności w ZUS dopełnia zakład pracy tego rodzica.

(6) jeżeli rodzina mieszka w mieszkaniu spółdzielczym - zgłoszenie do administracji Spóldzielni faktu urodzenia dziecka - zmiana opłat czynszowych

coś jeszcze?
 
 
carol Wysłany: 2008-09-01, 10:04   

Starsza Kobieta


Dołączył: 19 Maj 2008
Posty: 5266
Skąd: babiniec
irlaaa napisał/a:
Zgłoszenie do ubezpieczenia - ZUS

Kto
Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu (np. pracownicy) mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoich członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.
Członkami rodziny jest m.in.:
# dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku.

Wymagane dokumenty
ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego,
ZUS ZCZA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.

Formularze można pobrać w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS na "Stanowisku informacji ogólnej" (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl) lub wydrukować z aktualnego programu "Płatnik".

Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi
Ubezpieczony składa wniosek o zgłoszenie członków rodziny u płatnika składek, który wniosek ten przekazuje do ZUS-u składając formularz ZUS ZCZA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego lub ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego.

Terminy
Niezwłocznie.

Gdzie można znaleźć informacje związane ze sprawą lub pomoc merytoryczną
Poradnik "Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych".

Podstawa prawna
Art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz.2135 z późn. zm.)

Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą
ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania nie jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego,
ZUS ZCZA - zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.

Formularze można pobrać w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS na "Stanowisku informacji ogólnej" (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl) lub wydrukować z aktualnego programu "Płatnik".
Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy
Telefonicznie:

Wyjaśnienia w sprawie można uzyskać telefonicznie w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).

Poprzez Internet:

Materiały informacyjne, w tym poradniki znajdują się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.

W jednostce ZUS:

Informacje w tej sprawie udzielane są przez pracowników zatrudnionych na "Stanowisku obsługi płatników składek i ubezpieczonych" w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS.
Więcej informacji na temat organizacji obsługi klientów w jednostkach terenowych ZUS można znaleźć tutaj
Aby odnaleźć informację nt. adresu i godzin funkcjonowania właściwej jednostki terenowej ZUS należy wpisać w okno wyszukiwania na stronie nazwę miejscowości. Na stronie z danymi właściwego Oddziału ZUS należy odnaleźć najbliższą terenową jednostkę organizacyjną ZUS.
 
 
carol Wysłany: 2008-09-01, 10:04   

Starsza Kobieta


Dołączył: 19 Maj 2008
Posty: 5266
Skąd: babiniec
irlaaa napisał/a:
Zasiłek macierzyński - ZUS

Prawo do zasiłku

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego:

* urodziła dziecko,
* przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
* przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

Zasiłek macierzyński przysługuje również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z naruszeniem przepisów prawa, jeżeli zostało to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.
Zasiłek macierzyński przysługuje także pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje także ubezpieczonemu, który przyjmuje dziecko na wychowanie. Również w razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu - ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Matka dziecka, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie może zrezygnować z dalszego pobierania zasiłku i wcześniej wrócić do pracy. W takim przypadku pozostałą część okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego wykorzystuje ubezpieczony ojciec dziecka.

Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Okres ten od 13 stycznia 2002 r. wynosi:

* 16 tygodni - przy pierwszym porodzie,
* 18 tygodni - przy każdym następnym porodzie,
* 26 tygodni - w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka,
* 16 tygodni - w razie przyjęcia dziecka na wychowanie, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 m-cy; okres urlopu nie może być krótszy niż 8 tygodni.

W razie urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego lub po ustaniu zatrudnienia zasiłek macierzyński przysługuje przez okres skrócony o 2 tygodnie.

W przypadku urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, ubezpieczona ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 8 tygodni po porodzie, nie krócej niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. W razie śmierci dziecka po upływie 8 tygodni życia, ubezpieczona zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

Zasiłek macierzyński przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym:

* pracownikom,
* członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
* osobom wykonującym pracę nakładczą,
* osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz osobom z nimi współpracującym,
* osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
* osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
* duchownym.

Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy.

Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz składników przysługujących za okresy miesięczne, w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się składników, które nie są pomniejszane za okres pobierania zasiłku. Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie, z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie prawa do zasiłku.

Wysokość zasiłku

Zasiłek macierzyński wynosi 100% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru.

Niezbędne dokumenty

Dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu - za okres przed porodem albo akt urodzenia dziecka - za okres od dnia porodu oraz oświadczenie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka. Do wypłaty tego zasiłku w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie wymagane jest zaświadczenie o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników, natomiast w przypadku pozostałych ubezpieczonych niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3a.


Informacje za http://www.zus.pl/swiadcze/zas003.htm
 
 
KajaK Wysłany: 2008-09-10, 08:00   

Rodzina głoduje, bo ja netuje


Wiek: 37
Dołączyła: 09 Wrz 2008
Posty: 1415
carol napisał/a:
Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Okres ten od 13 stycznia 2002 r. wynosi:

* 16 tygodni - przy pierwszym porodzie,
* 18 tygodni - przy każdym następnym porodzie,
* 26 tygodni - w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka,
* 16 tygodni - w razie przyjęcia dziecka na wychowanie, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 m-cy; okres urlopu nie może być krótszy niż 8 tygodni.


uaktualniam :)
Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Okres ten od 19 grudnia 2006 r. wynosi:

* 18 tygodni (126 dni) - przy pierwszym porodzie,
* 20 tygodni (140 dni) - przy każdym następnym porodzie,
* 28 tygodni (196 dni) - w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu,
* 18 tygodni (126 dni) - w razie przyjęcia dziecka na wychowanie, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia; okres urlopu nie może być krótszy niż 8 tygodni (56 dni).
 
 
ewik Wysłany: 2008-12-04, 08:24   
Poważnie uzależniona


Wiek: 40
Dołączyła: 04 Wrz 2008
Posty: 2870
aktualizacja wg
http://www.becikowe.com/
Pisemny wniosek o becikowe można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (zmiana wprowadzona w czerwcu 2007 roku, wcześniej obowiązywal termin 3 miesięcy). Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.
Dziś dzwoniłam do Mopsu swojego i potwierdzono ten rok :)
 
 
KajaK Wysłany: 2009-01-08, 11:34   

Rodzina głoduje, bo ja netuje


Wiek: 37
Dołączyła: 09 Wrz 2008
Posty: 1415
a terminy urlopów macierzyńskich znowu uległy zmianie
 
 
Ajuto Wysłany: 2009-01-08, 11:57   

Temat po temacie, a bałagan w chacie


Jak do nas trafilas?: dzięki Brydzi :)
Wiek: 39
Dołączyła: 21 Paź 2008
Posty: 218
Skąd: Z Białej Łąki
A co w przypadku bezrobotnej i będącej na ubezpieczeniu męża - czy przysługuje jej lub mężowi jakiś zasiłek macierzyński, czy coś?
Nasza wesoła rodzinka


 
 
figa Wysłany: 2009-01-08, 12:55   

Rodzina głoduje, bo ja netuje


Jak do nas trafilas?: z g.;)
Wiek: 36
Dołączyła: 05 Wrz 2008
Posty: 1625
Skąd: lubelszczyzna
niestety w tym przypadku nie przysługuje macierzyński

 
 
Justyna Wysłany: 2009-01-08, 12:57   

Rodzina głoduje, bo ja netuje
Forever Young


Wiek: 35
Dołączyła: 04 Wrz 2008
Posty: 1588
Skąd: z Puszczy
Ajuto napisał/a:
będącej na ubezpieczeniu męża

Wiem tylko,że teraz każdy bezrobotny bedący na zasiłku (czy bez zasiłku) musi się wypisać z ubezpieczenia męża/żony i zrobić w Urzedzie Pracy własną książeczkę ze zdjęciem.
A jak jest z macierzyńskim nie wiem. Ja mam tylko zasiłek, po przepracowanym ponad rocznym stazu pracy.
3x7=My
 
 
Ajuto Wysłany: 2009-01-08, 13:36   

Temat po temacie, a bałagan w chacie


Jak do nas trafilas?: dzięki Brydzi :)
Wiek: 39
Dołączyła: 21 Paź 2008
Posty: 218
Skąd: Z Białej Łąki
Ale my mamy jakąś książeczkę rodzinną, poza tym ja nie jestem zarejestrowaną bezrobotną, bo w urzędzie mi powiedziano, że muszę dać sobie znaleźć pracę. Podobno mają taki przepis, że trzeba i już, a jak nie chcę, to nie mogę być zarejestrowana - nawet nie dostając zasiłku.
Nasza wesoła rodzinka


 
 
Justyna Wysłany: 2009-01-08, 16:41   

Rodzina głoduje, bo ja netuje
Forever Young


Wiek: 35
Dołączyła: 04 Wrz 2008
Posty: 1588
Skąd: z Puszczy
Ajuto napisał/a:
książeczkę rodzinną

My tez mamy i na ostatniej wizycie kazała mi sie wyrejestrowac z męzowej. :/
3x7=My
 
 
kometa Wysłany: 2009-01-08, 21:02   

Starsza Kobieta


Dołączyła: 02 Wrz 2008
Posty: 4551
Justyna napisał/a:
Ajuto napisał/a:
książeczkę rodzinną

My tez mamy i na ostatniej wizycie kazała mi sie wyrejestrowac z męzowej. :/


No to u mnie bylo zupelnie odwrotnie, w UP kazali by maz mnie ubezpieczyl, sami nie chcieli (podobno jesli ma kto ubezpieczyc to UP stosuje takie praktyki)

 
 
Ajuto Wysłany: 2009-01-09, 06:10   

Temat po temacie, a bałagan w chacie


Jak do nas trafilas?: dzięki Brydzi :)
Wiek: 39
Dołączyła: 21 Paź 2008
Posty: 218
Skąd: Z Białej Łąki
no ja właśnie też miałam tak, że zapytali czy mąż ubezpieczony i do niego kazali sie podłączyć.
Nasza wesoła rodzinka


 
 
marcynka Wysłany: 2009-09-26, 17:01   

Net włączony- gar z zupą spalony


Jak do nas trafilas?: Gimbla
Wiek: 32
Dołączyła: 08 Gru 2008
Posty: 1155
Skąd: :)
i ja mam pytanie jestem na stażu z UP i w trakcie tego stażu urodzę dziecko... Ubezpiecza mnie rownież UP czy coś mi się należy (staż trwa w sumie 6 miesięcy)
Biżuteryjnie...
My Didu -

Obrazem rzeczywistości jest - rzeka. Wszystko płynie, nic nie trwa, "niepodobna wstąpić dwukrotnie do tej samej rzeki", bo już inne napłynęły w nią wody. Heraklit
 
 
korndora Wysłany: 2012-08-01, 17:35   

Rodzina głoduje, bo ja netuje


Jak do nas trafilas?: z G-li
Wiek: 36
Dołączyła: 23 Lis 2009
Posty: 1577
Skąd: Warszawa
jak to teraz jest z tymi macierzyńskimi bo się już pogubiłam?

chyba 20tyg + 4tyg
Always look on the bright side of life... 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  forumla.pl - fora internetowe
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group